شبیه سازی کامپیوتری لهیدگی موضعی میوه سیب رقم رد دلیشز

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار، دانشگاه تهران

3 استاد، دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک

چکیده

سالانه مقادیر زیادی از میوه‌ها در اثر لهیدگی و سایر آسیب‌های مکانیکی هنگام برداشت، حمل ونقل، انبار کردن و بسته‌بندی از بین می‌روند یا دچار افت کیفیت می‌شوند. این در حالی است که تاکنون بیشتر پژوهش‌های انجام شده برای تحلیل عملیات مذکور با آزمون‌های عملی همراه بوده است و نتایج آن فقط در شرایط خاص می‌تواند مورد استفاده قرار ‌گیرد. هدف از این تحقیق توسعه مدل‌های شبیه سازی کامپیوتری جهت بهینه سازی و طراحی عملیات پس از برداشت است، به نحوی که میزان آسیب دیدگی میوه به کمترین مقدار ممکن برسد. برای این منظور دو سری آزمایش بر روی سیب رقم رد دلیشز انجام شد. سری نخست آزمایش‌ها شامل اندازه‌گیری ابعاد، شعاع انحنای سطح، خواص مکانیکی بافت و سایر پارامترهای مورد نیاز جهت ایجاد مدل‌های دقیق اجزای محدود بود. سری دوم آزمایش‌ها شامل اندازه‌گیری توزیع فشار در سطح تماس بارگذاری و تهیه نمودارهای نیرو – تغییر شکل جهت ارزیابی و مقایسه مدل‌های شبیه سازی انجام شد. میانگین انحنا در قسمت میانی میوه 43/61 میلی‌متر به دست آمد که بیش از 7/3 برابر انحنا در قسمت فوقانی و تحتانی آن است. همچنین در آزمایش تعیین خواص مکانیکی، میانگین تنش و کرنش شکست بافت سیب رقم رد دلیشز به ترتیب 282 کیلوپاسکال و 071/0 حاصل شد. نتایج بررسی‌های انجام شده روی مدل‌های شبیه سازی نشان داد بین نتایج مدل الاستیک و آزمایش اختلاف معنی‌دار وجود دارد، لیکن بین نتایج مدل الاستوپلاستیک و آزمایش اختلاف معنی دار در سطح یک درصد مشاهده نشد. حداکثر بارگذاری مجاز برای رقم رد دلیشز به کمک مدل شبیه سازی شده با خواص مادی الاستوپلاستیک 32 نیوتن به دست آمد که با گزارشات سایر محققین مطابقت بسیار خوبی دارد. مدل شبیه سازی شده در این تحقیق می‌تواند لهیدگی میوه را در بارگذاری شبه استاتیکی با دقت قابل قبولی تعیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Computer Simulation of Bruise in Red Delicious Variety of Apple Fruit

نویسندگان [English]

  • Hasan Sadrnia 1
  • Bagher Emadi 1
  • Ali Rajabipoor 2
  • Joos De beardmaeker 3
چکیده [English]

Large sums of fruits are annually wasted due to mechanical damage and bruise inflicted upon them during harvesting, handling, storage and packaging. The research which has been done to analyze the mentioned processes mostly used practical operational techniques with the results being applicable in certain defined conditions. The aim of this research was to develop computer models for an optimization and design of postharvest processes and equipment with a minimum incidence of bruise. Two experimental test series were conducted on Red Delicious variety of apple. The first test series were performed to determine the geometrical dimensions and mechanical properties of texture, as well as other parameters needed to attain accurate finite element models. The second ones were performed to determine pressure distribution in contact areas and to provide force-deformation data for validation and a comparison of results in simulation models. Mean curvature at the middle part of the apple fruit was found as 61.43 mm, that is 3.7 times larger than curvature at the top and lower parts of the fruit. Also, the mean failures of stress and strain were obtained 282, and 0.071 kPa, respectively. The simulation results revealed that there existed a significant difference between the results of elastic model and those of the experimental data, but there was no significant difference observed (at 1% level) between the elastoplastic model and the experimental data. Maximum compression load for Red Delicious variety of apple, using the simulation model was found equal to 32 N that well agreed with the other published research results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contact pressure
  • Elastoplastic model
  • Failure stress of texture
  • Finite element
  • Mechanical damage