بررسی خواص مکانیکی گوجه فرنگی تحت بارگذاری فشاری طی مراحل مختلف رسیدگی پس از برداشت

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اردبیل

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار دانشگاه دزفول

5 دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

محصولات کشاورزی در مراحل مختلف برداشت، حمل و نقل و فرآوری تحت تأثیر نیروهای استاتیک و دینامیک قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد این نیروها می توانند موجب آسیب دیدگی محصول گردندکه میزان آن به نحوه بارگذاری و ویژگی‌های مکانیکی محصول بستگی دارد. این تحقیق به منظور تعیین برخی خواص مکانیکی میوه گوجه فرنگی تحت آزمون فشاری بر روی ارقام پتوارلی سی اچ و سوپربتا، در 4 مرحله زمانی یک روز، پنج روز، ده روز و پانزده روز بعد از برداشت و دو سطح اندازه (کوچک و متوسط) به اجرا در آمد. بررسی آماری در قالب یک طرح اسپلیت پلات در زمان با طرح پایه کاملاً تصادفی در10 تکرار انجام شد. طی آزمون فشاری اثر رقم گوجه فرنگی بر میزان تغییر شکل در نقطه گسیختگی معنی‌دار بود. میزان تغییر شکل و نیرو در نقطه تسلیم بیولوژیکی برای رقم پتوارلی بیشتر از رقم سوپربتا به دست آمد. همچنین فاکتور اندازه در دو سطح (کوچک و متوسط) بر میزان چقرمگی، نیروی گسیختگی، تغییر شکل بیشینه، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و نیرو در نقطه تسلیم بیولوژیک معنی دار شد. نتایج این تحقیق مشخص نمود که هرچه اندازه کوچکتر باشد میوه چقرمه تر و برای گسیختگی به نیرو کمتری نیاز دارد. و همچنین اثر فاکتور زمان نگهداری بر میزان نیرو و تغییر شکل در نقطه تسلیم بیولوژیک معنی دار بود. به طور کلی رقم پتوارلی در زمان یک روز پس از برداشت با مقایسه سایر زمان‌ها، در برابر فشار تک محوری مقاومت بیشتری نسبت به رقم سوپربتا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Mechanical Properties of Tomato Under Compressive Loading During Post-harvest Ripening

نویسندگان [English]

  • Salamolla Mohammadi Ailar 1
  • Saeid Minaei 2
  • AmirHosein Afkari Sayyah 3
  • Manoochehr Shahidzadeh 4
  • Ali Asghari 5
چکیده [English]

Agricultural products are affected by static and dynamic forces at different stages of harvesting, handling and processing. In most cases, the damages are inflicted upon raw products. In the present study the mechanical properties of tomato fruits were found out for two cultivars (Super Bta and Petoerly Ch), during 4 periods of time (1, 5, 10 and 15 days past harvest), and at two levels of fruit sizes (small and medium). Statistical analysis was performed in the form of a split-plot arrangement in time with a completely randomized design of 10 replications. The effect of time past harvest was significant on the exerted force and deformation at bioyield points. Rate of deformation and rate of force at biologic yield points were found out to be greater for petoerly Ch than for super Bta variety. Also, the effect of variety was significant on deformation at rupture point. Tomatoes with of the small size were found to be tougher than the medium ones. Smaller size fruits are tougher and need less force to rupture. Also, significant differences were observed between different size fruits for the following parameters: maximum force, maximum deformation, deformation at rupture point and force at bioyield point. At one day past harvest petoerly variety was found to be of more strength, in ui-naxial loading, than super Bta, as compared with other points of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Compressive loading
  • Mechanical losses
  • Ripening stage
  • Tomato