بهینه‌سازی خشک کردن اسمزی هویج با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری،‌پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

3 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

چکیده

روش سطح پاسخ به منظور تعیین نقاط بهینه‌ی فرآیند خشک کردن اسمزی، جهت دستیابی به بیشینه‌ی کاهش محتوای رطوبتی ماده‌ی غذایی، کاهش وزن و همچنین کمینه‌ی جذب مواد جامد از محلول اسمزی و فعالیت آبی طی خشک کردن اسمزی قطعات مکعبی شکل هویج مورد استفاده قرار گرفت. درجه حرارت (C°50-30)، مدت زمان فرآیند (240- 120 دقیقه)، غلظت شربت گلوکز با معادل دکستروز 42 (50-30% وزنی/وزنی) و غلظت نمک (15- 5% وزنی/وزنی)، فاکتورهایی بودند که تأثیر آنها بر متغیرهای وابسته طی خشک کردن اسمزی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش‌ها بر اساس طرح کامپوزیت مرکزی با در نظر گرفتن سه سطح شامل نقاط مرکزی و محوری برای هر یک از فاکتورهای یاد شده، انجام شد. در آزمایش‌های انجام شده دور همزنی برابر 200 دور در دقیقه و نسبت محلول اسمزی به نمونه 10 به 1 وزنی/ وزنی در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که تأثیرات خطی و درجه دوم‌ هر چهار متغیر مستقل دما، زمان، غلظت شربت گلوکز و غلظت نمک بر کاهش محتوای رطوبتی ماده‌ی غذایی، کاهش وزن، جذب مواد جامد از محلول اسمزی و فعالیت آبی معنی‌دار بود (001/0>p ). برای هر پاسخ با استفاده از تجزیه رگرسیون خطی چندگانه، مدل‌های چند جمله‌ای درجه‌ی دوم به دست آمد. تجزیه واریانس(ANOVA) به منظور ارزیابی صحت و دقت مدل‌های به دست آمده اجرا گردید. شرایط بهینه فرآیند، در دمای ?C30، زمان 119/227 دقیقه، غلظت شربت گلوکز 315/43 و غلظت نمک 5% برای دستیابی به WL 97/66 (گرم /100 گرم نمونه‌ی تازه) ، SG 475/4 (گرم /100 گرم نمونه‌ی تازه)، WR52/62 (گرم /100 گرم نمونه‌ی تازه) و aw789/0 مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Osmotic Dehydration of Carrot Using Response Surface Methodology (Rsm)

نویسندگان [English]

  • Mina Kargozari 1
  • Zahra Emam Jome 2
  • Sohrab Moeini 3
1
2
3
چکیده [English]

Response surface methodology was applied to determine the optimum processing conditions that lead to maximum water loss, weight reduction and minimum solid gain as well as water activity during osmotic dehydration of carrots. Temperature (30-50?C), processing time (120-240 min), glucose syrup DE=42 (30-50% w/w) and salt (5-15%) concentrations were the factors investigated with respect to water loss (WL), Weight Reduction (WR), Solid Gain (SG), and water activity (aw). Experiments were arranged according to Central Composite Rotatable Design with these four factors each at three different levels, including central and axial points. Experiments were conducted with constant agitation rate of 200 rpm and solution to sample ratio of 10:1 (w/w). With respect to water loss, solid gain, weight reduction and water activity, both linear and quadratic effects of variables were found to be significant (p<0.001). For each response, second order polynomial models were developed using Multiple Linear Regression Analysis. Analysis of Variance (ANOVA) was performed to check the adequacy and accuracy of the fitted models. The optimal conditions for maximum water loss and weight reduction as well as minimum solid gain and water activity correspond to temperature of 30 ?C, glucose syrup concentration of 43.315%, salt concentration of 5%, time of 227.19 min to obtain water loss of 66.97 (g/100 g fresh sample), weight reduction of 62.52 (g/100 g fresh sample), solid gain of 4.475 (g/100 g fresh sample) and water activity of 0.789.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrot
  • Moisture content
  • optimization
  • osmotic dehydration
  • Response Surface Methodology