بررسی تغییرات ویژگی‌های کیفی خلال سیب‌زمینی طی خشک‌کردن مقدماتی و پایان سرخ‌کردن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

با توجه به مشکلات نگهداری، حمل‌ونقل، و نوسان فصلی قیمت سیب‌زمینی تازه، تولید فراورده‌های آمادۀ مصرف چون خلال سیب‌زمینی نیمه‌‌سرخ‌‌شده اهمیت ویژه‌ای دارد. کیفیت خلال سیب‌زمینی نیمه‌سرخ‌شده، اغلب برحسب ظاهر، رنگ، طعم، بافت، و میزان جذب روغن سنجیده می‌شود. از مراحل مهم در پیش‌فراوری این محصول، مرحلۀ خشک‌کردن مقدماتی است. این مرحله به‌دلیل ‌آنکه جذب روغن را کاهش می‌دهد و خواص ارگانولپتیک محصول را با افزایش تردی آن بهبود می‌بخشد، شایان ‌توجه است. برای انجام آزمایش‌ها، خلال‌های سیب‌زمینی با ابعاد 8/0×8/0×8 سانتی‌متر تهیه‌شدند و پس از آنزیم‌بری در آب 75 درجۀ ‌سلسیوس به‌مدت 10 دقیقه، با خشک‌کن جریان هوای گرم در‌ دماهای50، 60، 70، و 80 درجۀ ‌‌سلسیوس تا رطوبت 70 درصد بر‌اساس وزن مرطوب خشک‌ گردیدند. در‌پایان، در روغن با دمای 180 درجۀ ‌سلسیوس به‌مدت 4 دقیقه سرخ شدند. خصوصیات کیفی بررسی‌شده در طول دورۀ خشک‌کردن، رنگ و بافت، و در پایان سرخ‌کردن، رنگ، بافت، و میزان روغن باقیمانده بود. نتایج آزمایش‌ها نشان ‌داد که برخلاف رنگ و میزان روغن باقیمانده درخلال، کیفیت بافت آن تحت تأثیر دمای خشک‌کردن است و با خشک‌کردن در دمای 70 درجۀ سلسیوس تا رسیدن به رطوبت 75 درصد براساس وزن مرطوب، بهترین کیفیت حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Changes in qualitative properties of potato stick during pre-drying and frying

نویسندگان [English]

  • Maryam Asadi 1
  • Nasser Hamdami 2
  • Sayed Amir Hossein Goli 2
1
2
چکیده [English]

Due to problems in storage, transport and price fluctuation of fresh potato, production of ready-to-use products like French fries is of particular importance.One of the important steps in product processing is pre-drying.Sticks with 0.8*0.8*8 cm dimensions were prepared, blanched with hot water at 75°C for 10 minutes and dried at four different air temperatures of 50, 60, 70 and 80°C to moisture content of 70٪. Finally, frying at 180°C for 4 minutes was performed. Color and texture were evaluated during pre-drying whereas color, texture and oil uptake of samples were investigated after frying. The results showed that drying temperature was much effective on product texture while no difference was observed on color and oil uptake of potato sticks. The best quality will be obtained with drying at 70°C to moisture content of 75٪.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Texture
  • Oil uptake
  • potato
Agblor, A. and Scanlon, M. (2000). Processing
conditions influencing the physical properties of
french fried potatoes. American Journal of Potato
Research, 43, 163-178.
Akdeniz, N. (2004). Effects of different batter
formulations on quality of deep-fat fried carrot
slices. A Msc thesis Submitted to the Graduate
School of Natural and Applied Sciences of
Middle East Technical University. 104p.
Binner, S., Jardine, W. G., Renard, C. M. and Jarvis,
M. C. (2000). Cell wall modifications during
cooking of potatoes and sweet potatoes. Journal
of Food Science & Agricalture, 80, 216-218.
Considin, D. M. and Considin, P. E. (1982).
Encyclopedia of food and food production, New
York: UNR.
Daraei Garmekhani, A., Mirzaei, H., Maghsoudloo, Y.
and Kashani nejad, M. (2008). Evaluation of
effect of pre-drying on oil uptake and quality of
potato French fries. Journal of.Agricalture
Sciences and Natural Resources, 14(3). (In Farsi)
Falahi, M. (1996). Potato Science and Technology.
Mashhad: Barsava. (In Farsi)
Gordon, R. B. (1990). Snack Food. New York: Van
Nostrand Reinhold.
Gupta, P., Shivhare, U. and Bawa, A. (2000). Studies
on kinetics and quality of French fries. Drying
Technology, 18, 311-321.
Hadad Khodaparast, M. H. (1993). Edible oils
technology. Mashhad: Ferdosi Mashhad
University. (In Farsi).
Jafarian, S. (2000). Effect of pre heating and use of
some of hydrocolloids in reduction oil uptake and
quality of potato French fries. A thesis Submitted
to Msc degree of food science and technology,
Isfahan University of technology. (In Farsi)
Kaymak, F. and Kincal, N. S. (1994). Apparent
diffusivities of reducing sugars in potato strips
blanched in water. International Journal of Food
Science & Technology, 29, 63-70.
Krokida, M. K., Oreopoulou, V., Maroulis, Z. B. and
Marinos-Kouris, D. (2001). Effect of pre-drying
on quality of French fries. Journal of Food
Engineering, 49, 347- 354.
Lulai, E. C. and Orr, P. H. (1979). Influence of potato
specific gravity on yield and oil content of chips.
American Potato Journal, 56, 379-390.
Tajner, A., Figiel, A. and Carbonell, A. (2008). Effect
of potato strip size and pre-drying method on
French fries quality. European Food Research
Technology, 227, 757-766.
Moreno, M. C. and Bouchon, P. (2008). A Different
perspective to study the effect of freeze, air, and
osmotic drying on oil absorption during potato
frying. Journal of Food Science, 73(3), 122-128.
Moyano, P. C., Troncoso, E. and Pedreschi, F. (2007).
Modeling texture kinetics during thermal
processing of potato products. Food Science &
Technology, 72(2), 102-107.
Yam, K. A. and Papadakis, S. E. (2004). A simple
digital imaging method for measuring and
analyzing color of food surfaces. Journal of Food
Engineering, 61, 137–142.
Zehlender, G. W., Powerlson, M. L., Jonsson, R.
K. and Roman, K. V. (1994). Advanced in potato
pest biology and management. Minnestoa :APS
Press.