دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-87 

مقاله پژوهشی

ارزیابی غیرمخرب کیفیت کیوی رقم ابوت با استفاده از بینی الکترونیکی

صفحه 1-9

10.22059/ijbse.2014.51285

امین فروغی راد؛ سید سعید محتسبی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ محمود امید