دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، مهر 1393، صفحه 89-177 (پاییز و زمستان) 
اندازه‌گیری رطوبت خرما با روش غیر مخرب دی‌الکتریک

صفحه 97-104

10.22059/ijbse.2014.52637

رحمت‌اله باقری؛ سید احمد میره ای؛ مرتضی صادقی؛ امین‌اله معصومی؛ شهرام موم‌کش


تأثیر کفیران و زانتان بر ویژگی‏های خمیر و کیفیت نان حجیم فرانسوی

صفحه 153-159

10.22059/ijbse.2014.52643

منصوره سلیمانی فرد؛ مهران اعلمی؛ فرامرز خدائیان؛ گودرز نجفیان؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مرتضی خمیری


ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی خمیر و عمر انباری نان بربری حاوی هیدروکلوئید آلژینات سدیم

صفحه 169-177

10.22059/ijbse.2014.52647

منصوره سلیمانی فرد؛ مهران اعلمی؛ فرامرز خدائیان؛ گودرز نجفیان؛ مرتضی خمیری