تعیین کبودی گلابی در اثر بار ضربه‌ای با روش توموگرافی رایانه‌ای و ارتباط آن با مشخصه‌های فیزیکی گلابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این پژوهش با کمک آزمون غیر مخرب  توموگرافی رایانه‌ای به بررسی ارتباط بین مشخصه های فیزیکی گلابی در اثر نیروی بارگذاری دینامیکی و دوره انبارداری با مقدار کبودی پرداخته‌شده است. قبل از بارگذاری و انبارداری تعداد 45 گلابی با استفاده ازسی تی اسکن بررسی‌شده و تعداد 27 گلابی که درصد کبودی آن‌ها صفر بود انتخاب شدند و ابعاد گلابی‌ها (طول، عرض، ضخامت)  اندازه‌گیری شد و مشخصه‌های فیزیکی مانند قطر معادل، قطر میانگین هندسی ، ضریب کرویت، مساحت سطح رویه و ضریب رعنایی محاسبه گردید، سپس گلابی‌های انتخابی تحت بارگذاری دینامیکی با وزنه‌های به جرم 300 ، 350 و 400 گرم قرار گرفت و انبارداری 5 ،10 و 15 روزه برای بررسی تأثیر ضربه­های وارده بر گلابی‌ها انتخاب شد. سپس بعد از بارگذاری  و انبارداری با استفاده از سی­تی­اسکن در هر دوره از انبارداری میزان کبودی گلابی‌ها محاسبه گردید. نتایج آزمایش­ها نشان داد که بین قطر هندسی، حسابی و قطر معادل و نیز سطح رویه با درصد کبودی یک رابطه معکوس برقرار است. همچنین برای ضریب کرویت و رعنایی با درصد کبودی یک رابطه مستقیم و غیر معنی‌دار برقرار است. همچنین با توجه به نتایج  بدست آمده برای جرم وزنه‌های 300 گرم و کمتر از آن در دوره انبارداری 5 روزه زیاد یا کم بودن میزان قطر هندسی، حسابی و قطر معادل، ضریب کرویت و رعنایی بر روی درصد کبودی تأثیر خاصی نداشته است و تقریباً می‌توان درصد کبودی را صفر در نظر گرفت و با افزایش میزان جرم وزنه‌ها و دوره انبارداری میزان موارد فوق بر روی میزان درصد کبودی تأثیرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Pear Bruises Due to Impact Loading via Computed Tomography Scan Method and Relation Them with Physical Properties Pear

نویسندگان [English]

  • Mohsen Azadbakht 1
  • Mohammad Vahedi Torshizi 2
  • Mohammad Javad Mahmoodi 2
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Department of Bio-system Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

In this research via CT scan, the relationship between physical properties of pears and storage times with bruise due to loading force was investigated. Before dynamic loading force and storing, 45 pears were examined using Scan CT and 27 pears with zero bruise percentage were selected  and dimensions of pears (length, width, thickness) were measured, then properties such as the equivalent diameter, geometric mean diameter, spherical coefficient, surface area and aspect ratio of calculus were calculated, next selected pears were subjected to dynamic loading with three  mass of weights 300, 350 and 400 g and  5, 10 and 15 days storage was used to investigate the effect of impact on pears. Then, after dynamic loading and storing, using the CT scan in each period of storage, the rate of pear bruise was calculated. The results of the experiments showed that there is an inverse relation between geometric diameter, arithmetic diameter, equivalent diameter and surface area with the bruise percentage. Also a direct and unreasonable relationship between the spherical coefficient and aspect ratio and the percentage of bruising was absorbed. Also, according to the results obtained for mass weighing 300 g or less in 5-day storage period, the amount of geometric diameter, arithmetic and equivalent diameter, spherical and aspect ratio on percentage of bruising were not significantly affected and percentage of bruising can be almost zero and with increasing amount mass weighing and storage, the above parameter's will affect the percentage of bruising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pear
  • Computed Tomography Scan
  • Dynamic loading force
  • Physical properties
  • Bruise
Abera, M. K., Verboven, P., Herremans, E., Defraeye, T., Fanta, S. W., Ho, Q. T., … Nicolai, B. M. (2014). 3D Virtual Pome Fruit Tissue Generation Based on Cell Growth Modeling. Food and Bioprocess Technology, 7(2), 542–555. https://doi.org/10.1007/s11947-013-1127-3
Ahmadi, E., Ghassemzadeh, H. R., Sadeghi, M., Moghaddam, M., & Neshat, S. Z. (2010). The effect of impact and fruit properties on the bruising of peach. Journal of Food Engineering, 97(1), 110–117. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2009.09.024
Azadbakht, M., Aghili, H., Ziaratban, A., & Vehedi Torshizi, M. (2017). Application of Artificial Neural Network (ANN) in Drying Kinetics Analysis for Potato Cubes. CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 17(4), 167–180. Retrieved from https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19981100164
Babic, L., Matic-Kekic, S., Dedovic, N., Babic, M., & Pavkov, I. (2012). Surface area and volume modeling of the williams pear (Pyrus Communis). International Journal of Food Properties, 15(4), 880–890. https://doi.org/10.1080/10942912.2010.506020
Busari, R. A., & Olaoye, J. O. (2016). Selected physical properties of African pear seed forconsidering in design of mechanical expeller. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 11(8), 5463–5468.
Chakespari, Ag., Rajabipour, A., & Mobli, H. (2010). Mass modeling of two apple varieties by geometrical attributes. Australian Journal of Agricultural Engineering, 1(3), 112
Diels, E., van Dael, M., Keresztes, J., Vanmaercke, S., Verboven, P., Nicolai, B., … Smeets, B. (2017). Assessment of bruise volumes in apples using X-ray computed tomography. Postharvest Biology and Technology, 128, 24–32. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2017.01.013
Ganai, S. A., Ahsan, H., Tak, A., Mir, M. A., Rather, A. H., & Wani, S. M. (2016). Effect of maturity stages and postharvest treatments on physical properties of apple during storage. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 15(2), 1–6. https://doi.org/10.1016/j.jssas.2016.07.001
Ganiron, T. U. (2014). Size properties of mangoes using image analysis. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, 6(2), 31–42. https://doi.org/10.14257/ijbsbt.2014.6.2.03
Gharaghani, A., & Shahkoomahally, S. (2018). Cultivar and fruit size influence bruise susceptibility and some physical properties of apple fruit. Iran Agricultural Research, 37(1).
Hazbavi, E., Khoshtaghaza, M. H., Mostaan, A., & Banakar, A. (2015). Effect of storage duration on some physical properties of date palm (cv. Stamaran). Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 14(2), 140–146. https://doi.org/10.1016/j.jssas.2013.10.001
Kabas, O., Ozmerzi, A., & Akinci, I. (2006). Physical properties of cactus pear (Opuntia ficus india L.) grown wild in Turkey. Journal of Food Engineering, 73(2), 198–202. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.01.016
Karababa, E. (2006). Physical properties of popcorn kernels. Journal of Food Engineering, 72(1), 100–107. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.11.028
Kheiralipour, K., Tabatabaeefar, A., Mobli, H., Rafiee, S., Sharifi, M., Jafari, A., & Rajabipour, A. (2008). Some physical and hydrodynamic properties of two varieties of apple ( Malus domestica Borkh L .). Int. Agrophysics, 22(1), 225–229. Retrieved from www.international-agrophysics.org
Li, Z., Li, P., & Liu, J. (2010). Effect of tomato internal structure on its mechanical properties and degree of mechanical damage. Journal of Biotechnology, 9(12), 1816–1826.
Liu, Y., & Ying, Y. (2007). Noninvasive Method for Internal Quality Evaluation of Pear Fruit Using Fiber-Optic FT-NIR Spectrometry. International Journal of Food Properties, 10(4), 877–886. https://doi.org/10.1080/10942910601172042
Massah, J., Hajiheydari, F., & Derafshi, M. H. (2017). Application of Electrical Resistance in Nondestructive Postharvest Quality Evaluation of Apple Fruit. Journal of Agricultural Science and Technology, 19, 1031–1039.
Obi, O. F., & Offorha, L. C. (2015). Moisture-dependent physical properties of melon (Citrullus colocynthis lanatus) seed and kernel relevant in bulk handling. Cogent Food & Agriculture, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/23311932.2015.1020743
Opara, U. L., & Pathare, P. B. (2014). Bruise damage measurement and analysis of fresh horticultural produce-A review. Postharvest Biology and Technology, 91, 9–24. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.12.009
Ozturk, I., Ercisli, S., Kalkan, F., & Demir, B. (2009). Some chemical and physico-mechanical properties of pear cultivars. Journal of Biotechnology, 8(4), 687–693
Seifi, M. R., & Alimardani, R. (2010). Comparison of moisture-dependent physical and mechanical properties of two varieties of corn ( Sc 704 and Dc 370 ). Australian Journal of Agricultural Engineering, 1(5), 170–178.
Soltani, M., Alimardani, R., & Omid, M. (2011). Modeling the Main Physical Properties of Banana Fruit Based on Geometrical Attributes. International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering, 2(2), 1–6. Retrieved from www.ijmse.org
Stropek, Z., & Gołacki, K. (2015). A new method for measuring impact related bruises in fruits. Postharvest Biology and Technology, 110, 131–139. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2015.07.005
Tabatabaekoloor, R. (2013). Engineering properties and bruise susceptibility of peach fruits (Prunus persica). Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 15(4), 244–252.
Zarifneshat, S., Ghassemzadeh, H. R., Sadeghi, M., Abbaspour-Fard, M. H., Ahmadi, E., Javadi, A., & Shervani-Tabar, M. T. (2010). Effect of impact level and fruit properties on golden delicious apple bruising. American Journal of Agricultural and Biological Science, 5(2), 114–121. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004