نویسنده = سید احمد میره ای
طراحی، ساخت و آزمون استاتیکی حسگر خازنی رطوبتسنج خاک قابل نصب روی فروسنج افقی چندنوکی

دوره 49، شماره 3، آبان 1397، صفحه 447-458

10.22059/ijbse.2018.244722.665001

سید متین مرتضوی؛ عباس همت؛ سید احمد میره ای؛ مجتبی نادری بلداجی


تخمین پارامترهای کیفی لیموشیرین (Citrus limetta) با استفاده از روش غیرمخرب طیف‌سنجی Vis/SWNIR

دوره 47، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 603-613

10.22059/ijbse.2017.61991

شهرام موم کش؛ سید احمد میره ای؛ مرتضی صادقی؛ مجید ناظری


ترک خوردگی تنشی شلتوک تحت تأثیر شرایط فرآیندهای خشک کردن و استراحت‌دهی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 278-269

10.22059/ijbse.2016.58776

مرتضی صادقی؛ علی قاسمی؛ سیداحمد میره ای


اندازه‌گیری رطوبت خرما با روش غیر مخرب دی‌الکتریک

دوره 45، شماره 2، مهر 1393، صفحه 97-104

10.22059/ijbse.2014.52637

رحمت‌اله باقری؛ سید احمد میره ای؛ مرتضی صادقی؛ امین‌اله معصومی؛ شهرام موم‌کش