نویسنده = علی رجبی پور
پردازش تصاویر فراطیفی به منظور تشخیص آلودگی مغز پسته به دو جدایه KK11 و R5 قارچ Aspergillus flavus

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 13-25

10.22059/ijbse.2020.299712.665293

کامران خیرعلی پور؛ حجت احمدی؛ علی رجبی‌پور؛ شاهین رفیعی؛ محمد جوان نیکخواه؛ دیگویر جایاس؛ کالیرامش سیلیوریو؛ علی ملیحی پور


مدلسازی آزردگی صوتی بکهو لودر بر اساس معیارهای کیفیت صدا

دوره 49، شماره 3، آبان 1397، صفحه 437-445

10.22059/ijbse.2018.243332.664996

عباس خانمحمدی؛ علی رجبی‌پور؛ مجید لشگری؛ حسین مبلی