کلیدواژه‌ها = کمباین
بررسی تأثیر شرایط مزرعه و محصول بر عملکرد مزرعه‌ای کمباین در برداشت گندم

دوره 49، شماره 3، آبان 1397، صفحه 513-524

10.22059/ijbse.2018.251190.665033

محمود قاسمی نژاد رائینی؛ محمد فرامهر؛ عباس عبدشاهی


ارائه طرح و ارزیابی مزرعه ای وسیله کمک جدا کننده در کمباین برای برداشت کلزا

دوره 40، شماره 1، شهریور 1388

محمدمهدی شهاب زاده؛ سعادت کامگار؛ محمدحسین رئوفت