دوره و شماره: دوره 54، شماره 2، تیر 1402 
ارزیابی فنی و اقتصادی سه روش برداشت لوبیای قرمز در استان مرکزی

صفحه 67-80

10.22059/ijbse.2024.370418.665533

محمود صفری؛ ابوالفضل هدایتی پور؛ سعید ظریف نشاط؛ هومن شریف نسب