نویسنده = برات قبادیان
تحلیل و بررسی ارتعاشات تراکتور دوچرخ در وضعیت ایستگاهی

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389

احمد تقی‌زاده علی سرایی؛ تیمور توکلی هشجین؛ برات قبادیان


بهینه سازی پارامترهای تاثیر گذار در تولید سوخت بیودیزل با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389

حسین باقرپور؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ عباس محمدی؛ مهدی فیض اله نژاد؛ علی زنوزی


بررسی پارامترهای موثر در آبشویی سوخت بیودیزل

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388

مهدی فیض اله نژاد؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ حسین باقرپور؛ علی زنوزی


مطالعه و بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند جذب رطوبت در کاه گندم

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

محمد یونسی الموتی؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان