کلیدواژه‌ها = مقاومت کششی
ارزیابی تیغه‌ی باریک خاک‌ورز به منظور بهبود عملکرد خاک‌ورز مرکب

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 253-266

10.22059/ijbse.2019.253879.665046

زینب عظیمی زاده؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ هادی عظیمی نژادیان


پیش بینی نیروهای وارد بر تیغه خاک ورز قلمی به روش تحلیل ابعادی

دوره 43، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 93-103

10.22059/ijbse.2012.35211

سیدعلی حسینی؛ سیدحسین کارپرورفرد


تعیین ضرایب معادله مقاومت کشش ویژه گاوآهن های برگرداندار، بشقابی و قلمی

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388

لیلا ندرلو؛ رضا علیمردانی؛ اسداله اکرم؛ پیام جوادی کیا