دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1400 

مقاله پژوهشی

بررسی انتقال جرم و سینتیک خشک کردن موسیر به روش مایکرویو

صفحه 1-12

10.22059/ijbse.2020.299818.665294

حبیب اله عباسی؛ نرگس لایقی نیا؛ فاطمه بی باک؛ صفورا کریمی


پردازش تصاویر فراطیفی به منظور تشخیص آلودگی مغز پسته به دو جدایه KK11 و R5 قارچ Aspergillus flavus

صفحه 13-25

10.22059/ijbse.2020.299712.665293

کامران خیرعلی پور؛ حجت احمدی؛ علی رجبی‌پور؛ شاهین رفیعی؛ محمد جوان نیکخواه؛ دیگویر جایاس؛ کالیرامش سیلیوریو؛ علی ملیحی پور


ارزیابی عملکرد ماشین خرمن‏کوب خرفه در مقیاس آزمایشگاهی

صفحه 107-117

10.22059/ijbse.2020.303280.665312

حمیدرضا خلیفه؛ مجید رهنما؛ نواب کاظمی؛ رسول معمار دستجردی