دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، تابستان 1400 
5. ارزیابی سه روش برای جداسازی دانه‌های کدو

صفحه 223-236

10.22059/ijbse.2021.308911.665336

پارسا حیدری؛ علی حاجی احمد؛ امیرحسین میرزابه


10. طراحی و ساخت دستگاه برش دقیق ساقه سبزی‌های خوراکی

صفحه 301-309

10.22059/ijbse.2020.303743.665314

محمد حسین پور زرنق؛ سعید مینایی؛ علیرضا مهدویان؛ محمدهادی خوش تقاضا