کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی
اثر رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر برخی خواص مکانیکی دانه جو

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 485-491

10.22059/ijbse.2016.59355

آذین زند میرالوند؛ منصور راسخ؛ عزت اله عسکری اصلی ارده


مقایسه پوشش¬های کیتوزان- رس و قارچ¬کش- واکس روی برخی ویژگی¬های کیفی پرتقال تامسون در حین انبارمانی

دوره 43، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 37-45

10.22059/ijbse.2012.35205

ابراهیم تقی نژاد کفشگری؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ مازیار فقیه نصیری؛ محمدهادی موحدنژاد


تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه، هسته و مغز زردآلوی واریته قرمز شاهرود

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 127-263

سیدمهدی غائبی؛ سیدرضا حسن بیگی بیدگلی؛ محمدحسین کیانمهر


خواص مکانیکی کششی دانة برنج در رطوبت‌ها و دماهای مختلف خشک‌کردن

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

علی ماشاء اله کرمانی؛ تیمور توکلی هشجین؛ سعید مینایی