نویسنده = سیدحسین کارپرورفرد
بررسی تأثیر فاصلة بین بذور در عملکرد آزمایشگاهی موزع غلتکی شیاردار جهت کشت ذرت

دوره 50، شماره 3، آبان 1398، صفحه 547-556

10.22059/ijbse.2019.268533.665110

حسین بلانیان؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ هادی عظیمی نژادیان


ارزیابی تیغه‌ی باریک خاک‌ورز به منظور بهبود عملکرد خاک‌ورز مرکب

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 253-266

10.22059/ijbse.2019.253879.665046

زینب عظیمی زاده؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ هادی عظیمی نژادیان


پیش‌بینی عملکرد بهینه‌ی کارکرد تیغه‌ی قلمی به منظور دستیابی به کارآیی مناسب در خاک‌ورز مرکب

دوره 49، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 73-82

10.22059/ijbse.2017.233308.664943

محمد رحمتیان؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ محمدامین نعمت اللهی


بهینه‌سازی عملکرد تیغه قلمی مورد استفاده در خاک ورز مرکب

دوره 47، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 658-651

10.22059/ijbse.2017.60259

مجید دهقانی؛ سیدحسین کارپرورفرد


ساخت و آزمون آزمایشگاهی ماشین کاشت مخلوط ذرت و لوبیا

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 257-267

10.22059/ijbse.2016.58775

علیرضا مندنی؛ سیدحسین کارپرورفرد


پیش بینی نیروهای وارد بر تیغه خاک ورز قلمی به روش تحلیل ابعادی

دوره 43، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 93-103

10.22059/ijbse.2012.35211

سیدعلی حسینی؛ سیدحسین کارپرورفرد


ارزیابی مزرعه‌‌ای کارنده نیوماتیک سمبه‌ای لولایی جهت کشت ذرت

دوره 42، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 165-174

عباس نساجی؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ منصور تقوایی